کد محصول: SHVB-206
توضیحات: بلوک عمودی سبک با عایق حرارتی پشم سنگ
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 198 (mm)
عرض: 124 (mm)
ارتفاع: 94 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.200 (kg)
کد محصول: SHVB-206
توضیحات: بلوک عمودی سبک با عایق حرارتی پشم سنگ
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 198 (mm)
عرض: 124 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.300 (kg)
کد محصول: SHVB-206
توضیحات: بلوک عمودی سبک با عایق حرارتی پشم سنگ
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 198 (mm)
عرض: 124 (mm)
ارتفاع: 380 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 4.700 (kg)
مقاومت فشاری: 6
مقاومت حرارتی محاسباتی: 1.48 (m2k/w)
مقاومت اکوستیک: 44 (db)
بار خمشی: 1349 (N)