کد محصول: SHB-108
توضیحات: بلوک افقی با عایق حرارتی پشم سنگ شش سانت
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 95.5 (mm)
عرض: 133 (mm)
ارتفاع: 187 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.750 (kg)
کد محصول: SHB-108
توضیحات: بلوک افقی با عایق حرارتی پشم سنگ شش سانت
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 190 (mm)
عرض: 130 (mm)
ارتفاع: 187 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 3.500 (kg)
کد محصول: SHB-108
توضیحات: بلوک افقی با عایق حرارتی پشم سنگ شش سانت
کاربرد: بلوک دیوار خارجی و داخلی
طول: 355.5 (mm)
عرض: 126 (mm)
ارتفاع: 182 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 5.500 (kg)
مقاومت حرارتی محاسباتی: 2.09 (m2K/W)
بار خمشی: ≅4657 (N)
کد محصول: SHB-107
توضیحات: بلوک افقی با عایق حرارتی پلی استایرن شش سانت
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 95.5 (mm)
عرض: 133 (mm)
ارتفاع: 187 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.700 (kg)
کد محصول: SHB-107
توضیحات: بلوک افقی با عایق حرارتی پلی استایرن 6 سانت
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 190 (mm)
عرض: 133 (mm)
ارتفاع: 187 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 3.400 (kg)
کد محصول: SHB-107
توضیحات: بلوک افقی با عایق حرارتی پلی استایرن 6 سانت
کاربرد: بلوک دیوار خارجی و داخلی
طول: 355.5 (mm)
عرض: 126 (mm)
ارتفاع: 182 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 5.500 (kg)
مقاومت حرارتی محاسباتی: 1.54 (m2K/W)
بار خمشی: ≅ 4657 (N)
کد محصول: SHB-7
توضیحات: بلوک رسی
کاربرد: بلوک رسی
طول: 190 (mm)
عرض: 70 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.900 (kg)
کد محصول: SHBR-7
توضیحات: بلوک شیل
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 190 (mm)
عرض: 71 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.100 (kg)
کد محصول: SHB-106
توضیحات: بلوک افقی با عایق حرارتی پلی استایرن سه سانت
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 177 (mm)
عرض: 126 (mm)
ارتفاع: 182 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.600 (kg)
کد محصول: SHB-10
توضیحات: بلوک رسی
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 179 (mm)
عرض: 86 (mm)
ارتفاع: 183 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.800 (kg)
کد محصول: SHBR-10
توضیحات: بلوک شیل
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 190 (mm)
عرض: 88 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.400 (kg)
کد محصول: SHBR-10
توضیحات: بلوک شیل
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 280 (mm)
عرض: 88 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 3.600 (kg)
کد محصول: SHB-15
توضیحات: بلوک رسی
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 179 (mm)
عرض: 132 (mm)
ارتفاع: 183 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.600 (kg)
کد محصول: SHBR-15
توضیحات: بلوک شیل
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 190 (mm)
عرض: 135 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 3.500 (kg)
کد محصول: SHBR-15
توضیحات: بلوک شیل
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 280 (mm)
عرض: 135 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 5.200 (kg)